EVENIMENTE
August
2017
L M M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 2010
18
Thu
Conferinţa Internaţională Future of Europe

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale împreună cu Societatea Română de Economie (SOREC) organizează Conferinţa Internaţională Future of Europe.

October 2010
21
Thu
Colocviile SOREC - Deschideri Economice

În data de 21 Octombrie 2010, la ora 16.00 în Aula Magna a Universităţii Româno-Americane din Bucureşti va avea loc a doua dezbatere a Colocviilor SOREC - Deschideri Economice cu tema "Matematica în Economie".

20
Wed
Jesús Huerta de Soto la Bucureşti

Jesús Huerta de Soto, profesor la Universitatea Rey Juan Carlos din Madrid şi unul dintre cei mai importanţi gânditori contemporani ai Şcolii austriece de economie va susţine un set de prelegeri la Bucureşti.

ADMINISTRAREA SOREC

Administrarea Societatii Romane de Economie se realizeaza prin:

 • Adunarea Generala a Membrilor SOREC

 • Consiliul Director

 • Consiliul Stiinific Consultativ

 • Comisia de Cenzori

Adunarea Generala a Membrilor SOREC:

Adunarea Generala a membrilor asociati reprezinta organul suprem de conducere al SOREC si este formata din totalitatea membrilor asociati. Adunarea General se convoaca cel putin o data pe an, in primele trei luni ale fiecarui an financiar si are urmatoarele atributiuni:

 • stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei, propuse de Consiliul Stiintific Consultativ;
 • ia la cunostinta de programul de activitate al asociatiei pentru perioada urmatoare si aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent programul de activitate respectiv;
 • aproba raportul de activitate al Consiliului Director pe perioada anterioara, raportul Comisiei de Cenzori aferent aceluiasi exercitiu financiar, precum si bilantul contabil corespunzator;
 • stabileste nivelul cotizatiei anuale;
 • alege, revoca si descarca de gestiune membrii Consiliului Director;
 • valideaza si revoca membrii Consiliului Stiintific Consultativ si pe Presedintele acestuia, cu respectarea prevederilor prezentului Statut;
 • alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori;
 • aproba infiintarea de sedii secundare pe baza propunerilor Consiliului Director;
 • aproba modificari ale Actului Constitutiv si ale Statutului;
 • aproba schimbarea sediului asociatiei; schimbarea sediului asociatiei poate fi delegata de Adunarea Generala Consiliului Director; 
 • aproba dizolvarea si lichidarea asociatiei si stabileste destinatia bunurilor rmase dup lichidare, in conditiile art. 60 din OG 26/2000;
 • ia la cunostinta anual de situatia membrilor asociatiei;
 • stabileste modificarea criteriilor de primire, renuntare si excludere a membrilor asociatiei;
 • orice alte atributii pe care legea, Actul Constitutiv sau Statutul asociatiei le da in competenta sa.

Convocarea Adunarii Generale se face de Consiliul Director prin convocare in forma scrisa adresata fiecarui membru scrisoare in forma electronica e-mail sau daca nu este posibil, scrisoare cu confirmare de primire transmisa la adresa de domiciliu indicata de fiecare membru ori predat personal cu confirmare de primire cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data propusa pentru tinerea Adunarii Generale. Convocarea va preciza locul in care se tine adunarea, data, ora si ordinea de zi propusa. In textul convocarii se pot mentiona si data, ora si locul, precum si ordinea de zi pentru a doua adunare, in cazul in care nu se va constitui cvorumul necesar la prima convocare. Convocarea va fi publicata si pe site-ul asociatiei.

In mod exceptional, pot fi convocate Adunari Generale oricand in cursul anului la initiativa Consiliului Director sau a unui grup de cel putin 9 membri. Convocarea trimisa membrilor cu acest prilej va trebui sa precizeze din initiativa cui este convocat Adunarea Generala, locul, data, ora si ordinea de zi pentru prima si a doua adunare, urmand aceeasi procedura de publicitate ca si cea anterior precizata.

Lucrarile Adunarii Generale sunt conduse de un birou format din cinci persoane alese dintre membrii prezenti la adunare, dintre care unul va fi Directorul Executiv al Consiliului Director, care vor semna si procesul verbal al Adunarii Generale. Registrul cu procesele-verbale si hotararile Adunarii Generale va fi pastrat prin grija Directorului Executiv. 

Adunarea Generala este considerata a fi valabil constituita daca la prima convocare participa majoritatea absoluta din numarul total al membrilor. In cazul n care la prima convocare nu se intruneste acest cvorum, se convoaca o noua adunare care este statutara indiferent de numarul membrilor prezenti. Locul, data, ora si ordinea de zi pentru a doua convocare se pot stabili si prin anuntul primei convocari, conform prevederilor prezentului Statut, cu conditia ca aceasta sa nu fie in aceeasi zi cu prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, cu exceptia hotararilor privind schimbarea scopurilor asociatiei, fuziunea sau dizolvarea acesteia, cand deciziile se iau cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul total al membrilor Adunarii Generale. Se considera voturi valide si cele transmise n scris Consiliului Director, purtand semnatura membrilor sau cele transmise prin mesagerie electronic, in conditiile in care mesajul este insotit de semnatura electronica a emitentului.

Consiliul Director al SOREC:

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director:

 • pregateste raportul anual de activitate pentru exercitiul financiar incheiat, care este supus spre dezbatere si aprobare Adunarii Generale, impreuna cu bilantul contabil;
 • aproba programul de activitate al asociatiei pentru perioada urmatoare, pe care il prezinta Adunarii Generale spre luare la cunostinta si propune bugetul asociat acestuia spre aprobarea Adunarii Generale;
 • gestioneaz patrimoniul asociatiei;
 • incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 • aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
 • propune modificarea criteriilor de primire, renuntare si excludere a membrilor asociatiei;
 • aproba primirea, renuntarea si excluderea membrilor asociatiei si prezinta anual Adunarii Generale situatia membrilor;
 • indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala sau de Actul Constitutiv ori Statut in sarcina sa.

Consiliul tiinific Consultativ:

Consiliul Stiintific Consultativ propune directiile strategice de actiune ale SOREC oferind, totodat suport logistic activitatii acestei organizaii. In exercitarea competentei sale, Consiliul Stiintific Consultativ prin membrii sai:

 • elaboreaza strategia de dezvoltare a SOREC pentru perioada urmatoare;
 • asigura dimensiunea international a activitatilor desfasurate de SOREC;
 • stimuleaza si initiaza manifestari stiintifice cu participare nationala si internationala;
 • face propuneri pentru initierea unor proiecte de cercetare institutionale;
 • face propuneri de colaborare cu alte institutii de profil;
 • elaboreaza rapoartele anuale privind activitatea stiintifica a SOREC.

Comisia de Cenzori:

Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de o Comise de Cenzori, formata din trei membrii, din care unul are calificarea de expert contabil, alesi de Adunarea Generala pentru o perioada de trei ani.

Comisia de Cenzori are ca atributiuni:

 • verificarea modului in care este gestionat patrimoniul asociatiei;
 • intocmirea raportului anual si prezentarea acestuia Adunarii Generale;
 • poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
 • indeplinirea altor atributiuni stabilite de Adunarea Generala.